วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.1/3     รหัสกลุ่ม 62210603     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายชัฏฒนกรณ์ ปุจฉณีย์มงคล    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221060041    นางสาวรสสุคนธ์  พันธุ์พักต์                                           
  2     6221060042    นายนพพร  แสงเย็น                                           
  3     6221060043    นายลัทธพล  ลิบู่(RTY)                                          
  4     6221060044    นายอติชาติ  รักอยู่                                           
  5     6221060045    นางสาวนวพรรณ  สนิทชาติ                                           
  6     6221060046    นายนิฒิพงศ์  ชมประเสริฐ                                           
  7     6221060047    นางสาวเจณิตา  แนบกลาง                                           
  8     6221060048    นางสาวนัทชา  เกตุหอม                                           
  9     6221060049    นายอัคคพล  อาจวิเศษ                                           
  10     6221060050    นางสาวอินทิรา  กุศลส่ง                                           
  11     6221060051    นางสาวอัญชลิกา  ประสารทอง                                           
  12     6221060052    นายผดุงเดช  สุทธสม                                           
  13     6221060053    นายวรพงศ์  รถจันทร์                                           
  14     6221060054    นางสาว  ฉัตรมณี พุ่มสมุด                                           
  15     6221060055    นางสาวภูษณิศา  เมฆอรุณ                                           
  16     6221060056    นายณัฐวุฒิ  สุขชื่น                                           
  17     6221060057    นายพรหมพร  เสือยาง                                           
  18     6221060058    นายจีรพัฒน์  เสถียรขันธ์                                           
  19     6221060059    นางสาววันวิสาห์  โพธิ์อ่อน                                           
  20     6221060060    นายจิรชัย  จันทร์ต๊ะมูล                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน