วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.2/2     รหัสกลุ่ม 62210602     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปราณีต วรรณทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62201060021    นางสาวณิชารีย์  ว่องไวย์                                           
  2     62201060022    นางสาวตรีรัตน์  ดวงเดือน                                           
  3     62201060023    นางสาวภัทรวิจิตรา  อินยอด                                           
  4     62201060024    นายณัฐพล  แก้วสอน                                           
  5     62201060025    นายอัคคพล  ขวัญไชย                                           
  6     62201060026    นายฐานวัฒน์  สรรค์ธนพงศ์                                           
  7     62201060027    นายนภัสกร  กิตติโรจนพันธ์                                           
  8     62201060028    นายชัยรัตน์  สุนทรเกษม                                           
  9     62201060029    นางสาววริศรา  เสือแจ่ม                                           
  10     62201060030    นางสาวกรกนก  ใจแสน                                           
  11     62201060031    นายพสิษฐ์  นันตาวงค์                                           
  12     62201060032    นายชินวัฒน์  ยอดมนต์(EXT)                                          
  13     62201060033    นายณัฎฐ์  ขำรักษา                                           
  14     62201060034    นางสาวกาญจนา  ศิลาคำ                                           
  15     62201060035    นางสาวอติกานต์  แสงฉาน                                           
  16     62201060036    นายไชยวัฒน์  เปียจันทร์                                           
  17     62201060037    นายณัฐพงษ์  กลิ่นขวัญ                                           
  18     62201060038    นายธนกร  พรมอ่อน                                           
  19     62201060039    นายวราเทพ  บุญประเสริฐ                                           
  20     62201060040    นางสาวอริศรา  มานัส                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน