วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.1/2     รหัสกลุ่ม 62210602     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปราณีต วรรณทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221060021    นางสาวณิชารีย์  ว่องไวย์                                           
  2     6221060022    นางสาวตรีรัตน์  ดวงเดือน                                           
  3     6221060023    นางสาวภัทรวิจิตรา  อินยอด                                           
  4     6221060024    นายณัฐพล  แก้วสอน                                           
  5     6221060025    นายอัคคพล  ขวัญไชย                                           
  6     6221060026    นายฐานวัฒน์  สรรค์ธนพงศ์                                           
  7     6221060027    นายนภัสกร  กิตติโรจนพันธ์                                           
  8     6221060028    นายชัยรัตน์  สุนทรเกษม                                           
  9     6221060029    นางสาววริศรา  เสือแจ่ม                                           
  10     6221060030    นางสาวกรกนก  ใจแสน                                           
  11     6221060031    นายพสิษฐ์  นันตาวงค์                                           
  12     6221060032    นายชินวัฒน์  ยอดมนต์                                           
  13     6221060033    นายณัฎฐ์  ขำรักษา                                           
  14     6221060034    นางสาวกาญจนา  ศิลาคำ                                           
  15     6221060035    นางสาวอติกานต์  แสงฉาน                                           
  16     6221060036    นายไชยวัฒน์  เปียจันทร์                                           
  17     6221060037    นายณัฐพงษ์  กลิ่นขวัญ                                           
  18     6221060038    นายธนกร  พรมอ่อน                                           
  19     6221060039    นายวราเทพ  บุญประเสริฐ                                           
  20     6221060040    นางสาวอริศรา  มานัส                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน