วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.1/2     รหัสกลุ่ม 62210502     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสมศักดิ์ เหมาะสมัย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221050021    นางสาวสุนิสา  สิทธิการณา                                           
  2     6221050022    นางสาวธัญวรัตน์  บูรณพันธ์                                           
  3     6221050023    นางสาวลักษิกา  ปิ่นแก้ว                                           
  4     6221050024    นายกิตติศักดิ์  คล้ายแก้ว                                           
  5     6221050025    นายชัยวุฒิ  คำหอม                                           
  6     6221050026    นายธเนศ  ศรีวิเศษ                                           
  7     6221050027    นายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง                                           
  8     6221050028    นางสาวกุลกันยา  บุญทนาวงศ์                                           
  9     6221050029    นายนพณัฐ  ทับบุรี                                           
  10     6221050030    นายชาคริต  สุขสำราญ                                           
  11     6221050031    นายบดินทร์  สีไสย                                           
  12     6221050032    นางสาวอารียา  เทศนา                                           
  13     6221050033    นางสาวดิษฐ์ลดานันท์  จีนจัน                                           
  14     6221050034    นายไชยภพ  โคกทอง                                           
  15     6221050035    นายปภังกร  เฉยแหวน                                           
  16     6221050036    นายณัฐธาดา  ลาภมี                                           
  17     6221050037    นายธีรพงศ์  ภู่ด่าง                                           
  18     6221050038    นายสารัช  คงขาว                                           
  19     6221050039    นายพิทักษ์  ยิ้มศรี                                           
  20     6221050040    นางสาวอนัญญา  แตงเพชร                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน