วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชอ.1/1     รหัสกลุ่ม 62210501     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายจิรพงษ์ ทองคำรัตน์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6221050001    นางสาวบัณฑิตา  คำใจ                                           
  2     6221050002    นางสาวนฤมล  น่วมโต                                           
  3     6221050003    นายปฏิภาณ  จิตหาญ                                           
  4     6221050004    นางสาวมันตา  สุพรรณ์                                           
  5     6221050005    นายวรากร  เปี่ยมท่า                                           
  6     6221050006    นายธนภณ  เต่ามี                                           
  7     6221050007    นายกิตติชัย  ทองสว่าง                                           
  8     6221050008    นายกฤษดา  ใจเอื้อ                                           
  9     6221050009    นายณัฐภัทร  พึ่งพวก                                           
  10     6221050010    นายนราวิชญ์  สุชีวะ                                           
  11     6221050011    นายพีรพันธ์  ไข่กลิ่น                                           
  12     6221050012    นายก้องภพ  ชัยชนะ                                           
  13     6221050013    นายสรอรรถ  ทรัพย์สำเร็จ                                           
  14     6221050014    นายปิยะ  ตาดโท้                                           
  15     6221050015    นายภัทร์ธนพงษ์  เหม็งพูล                                           
  16     6221050016    นางสาวสิริรัตน์  แสงสง่า                                           
  17     6221050017    นายอาทิตย์  เหลี่ยมจันทร์                                           
  18     6221050018    นายบุญฤทธิ์  ทับทิม                                           
  19     6221050019    นายอัครชัย  สกิจโกศล                                           
  20     6221050020    นางสาวศศิลักษณ์  คงบัว                                           
  21     6221050041    นางสาวธันยกร  รัศมี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน