วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างเชื่อมโลหะ ชช.1/2     รหัสกลุ่ม 62210302     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายพรชัย ฉัตรชัยวัฒนา    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62201030021    นายปฎิพัทธ์  ปานเปรม(EXT)                                          
  2     62201030022    นายสิทธิพล  โสดาพงษ์                                           
  3     62201030023    นายสหชาติ  ดวงพัตรา                                           
  4     62201030024    นายสหรัฐ  โมพันดุง                                           
  5     62201030025    นายรุ่งอนันต์  สินมา                                           
  6     62201030026    นายชยากร  แจ้งมณี                                           
  7     62201030027    นายพรพิพัฒน์  ทองเหมาะ                                           
  8     62201030028    นายธนกร  ริมสังข์                                           
  9     62201030029    นายวรพรต  ปั่นจิ                                           
  10     62201030030    นายเด่นดนัย  แก้วคูณ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน