วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างยนต์ ชย.1/5     รหัสกลุ่ม 62210105     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธนากรณ์ จินดารัตน์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     62201010081    นายพุฒิสรรค์  พิมพ์ประดับ                                           
  2     62201010082    นายอิทธิกร  นพคุณ                                           
  3     62201010083    นายเรวัตร  เปรมพล                                           
  4     62201010084    นายสถาพร  เสาวรี                                           
  5     62201010085    นายกมลเทพ  เอี่ยมลออ                                           
  6     62201010086    นายวรชิต  พุฒจรูญ                                           
  7     62201010087    นายชัชชัย  ผ่องแก้ว                                           
  8     62201010088    นายณัฐวุฒิ  แก้วกลม                                           
  9     62201010089    นายอาริด  บุญโต                                           
  10     62201010090    นายภัทรภณ  โตสงคราม                                           
  11     62201010091    นายธนบดี  แสงปาน                                           
  12     62201010092    นายชัยพัฒน์  จีนขจร                                           
  13     62201010093    นายปิยะพงษ์  ศรีไพร                                           
  14     62201010094    นายอนุวัฒน์  กลอยกลาย                                           
  15     62201010095    นายตะวันฉาย  ชาหอม                                           
  16     62201010096    นายวรัญญู  สิงห์เรือง                                           
  17     62201010097    นายนพดล  คล้ายมะณี                                           
  18     62201010098    นายอัษฎากรณ์  ชูสงค์                                           
  19     62201010099    นายอานุภาพ  กงสบุตร์                                           
  20     62201010100    นายดารินชา  มุมานะวงศ์(EXT)                                          
  21     62201010158    นายนราวิชญ์  น้อยเมือง                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน