วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ สคอ.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61340411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาววราภรณ์ ธิยอด    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6134041001     นางสาวสุพรรณษา  บุญมา(END)                                          
  2     6134041002     นางสาวกัญญาเรศ  บางจั่น(RTY)                                          
  3     6134041003     นางสาวสุทัสสา  คำภา                                           
  4     6134041004     นายศุภวิชญ์  สุนันท์ชัย(END)                                          
  5     6134041005     นางสาววัชราภรณ์  ชุ่มมา(END)                                          
  6     6134041006     นางสาวจิณพัฒน์  สอนวรรณ์(END)                                          
  7     6134041007     นายสุรเกียรติ  เต็มศักดิ์                                           
  8     6134041008     นายชิษณุพงศ์  เรียบร้อย(END)                                          
  9     6134041009     นางสาวนิชนันท์  ฉ่ำอ้วน(END)                                          
  10     6134041010     นายสรณ์สิริ  มีโพธิ์                                           
  11     6134041011     นางสาวศรีวรรณ  พงษ์สำราญ(END)                                          
  12     6134041012     นางสาวมลธิชา  สาลี(END)                                          
  13     6134041013     นางสาวขวัญตา  ระลึก(END)                                          
  14     6134041014     นางสาวณัฐชยา  ศรีทองอินทร์                                           
  15     6134041015     นางสาวพิมพิไล  อินทโชติ(END)                                          
  16     6134041016     นางสาวนันทิดา  ใจโพธิ์(END)                                          
  17     6134041017     นางสาวพรรณงาม  สุขใย                                           
  18     6134041018     นางสาวดวงเดือน  ผลมี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน