วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ สคอ.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61340411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาววราภรณ์ ธิยอด    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6134041001    นางสาวสุพรรณษา  บุญมา                                           
  2     6134041002    นางสาวกัญญาเรศ  บางจั่น(RTY)                                          
  3     6134041003    นางสาวสุทัสสา  คำภา                                           
  4     6134041004    นายศุภวิชญ์  สุนันท์ชัย                                           
  5     6134041005    นางสาววัชราภรณ์  ชุ่มมา                                           
  6     6134041006    นางสาวจิณพัฒน์  สอนวรรณ์                                           
  7     6134041007    นายสุรเกียรติ  เต็มศักดิ์                                           
  8     6134041008    นายชิษณุพงศ์  เรียบร้อย                                           
  9     6134041009    นางสาวนิชนันท์  ฉ่ำอ้วน                                           
  10     6134041010    นายสรณ์สิริ  มีโพธิ์                                           
  11     6134041011    นางสาวศรีวรรณ  พงษ์สำราญ                                           
  12     6134041012    นางสาวมลธิชา  สาลี                                           
  13     6134041013    นางสาวขวัญตา  ระลึก                                           
  14     6134041014    นางสาวณัฐชยา  ศรีทองอินทร์                                           
  15     6134041015    นางสาวพิมพิไล  อินทโชติ                                           
  16     6134041016    นางสาวนันทิดา  ใจโพธิ์                                           
  17     6134041017    นางสาวพรรณงาม  สุขใย                                           
  18     6134041018    นางสาวดวงเดือน  ผลมี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน