วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การจัดการทั่่วไป สบจ.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61321511     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางเพียงแข สุขพร้อม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132151001     นางสาวดารินทร์  บุตรโคตร(RTY)                                          
  2     6132151002     นางสาววิลัยลักษณ์  พรมจาด(END)                                          
  3     6132151003     นางสาวนภัสสร  คงพิพัฒน์(END)                                          
  4     6132151004     นางสาวจินดารัตน์  ข้องน้อย(END)                                          
  5     6132151005     นางสาวอาทิตยา  กลิ่นกุหลาบ(END)                                          
  6     6132151006     นางสาวชุติมา  กลิ่นนารีศรี(END)                                          
  7     6132151007     นางสาวจุฑามาศ  ปัตสา(END)                                          
  8     6132151008     นางสาวราตรีรัตน์  โพธิ์ดาษ(END)                                          
  9     6132151009     นางสาวณัติณี  สาปาน(END)                                          
  10     6132151010     นางสาวจุฑามาศ  กัลยา                                           
  11     6132151011     นางสาวกัณฐมณี  บุญเงิน(END)                                          
  12     6132151012     นางสาวสุรินตา  คางดวง(END)                                          
  13     6132151013     นางสาววรรณิสา  เกิดพิทักษ์(END)                                          
  14     6132151014     นางสาวพรรณิภา  ล่ำข้อ(END)                                          
  15     6132151015     นางสาวกัญญาณัฐ  ชุ่มมา(END)                                          
  16     6132151016     นางสาวปริยากร  กสิโภชนา(RTY)                                          
  17     6132151017     นางสาวณัฏฐธิดา  มีนาค(END)                                          
  18     6132151018     นางสาวศิริวรรณ  โห้วงศ์(END)                                          
  19     6132151019     นางสาวธนัชชา  อินทพันธุ์(END)                                          
  20     6132151020     นางสาวปภัสรา  กล่ำดี(END)                                          
  21     6132151021     นางสาวปณิกกา  ดีรบรัมย์(END)                                          
  22     6132151022     นางสาวพรพรรณ  มีทอง(RTY)                                          
  23     6132151023     นางสาวสุพัตรา  อินทโฉม(END)                                          
  24     6132151024     นางสาวเบญจวรรณ  เปรมทอง(END)                                          
  25     6132151025     นางสาวสุวรรณี  สุวรรณรัญ                                           
  26     6132151026     นางสาวอภิสรา  พ่วงกลัด(END)                                          
  27     6132151027     นายอัครชัย  รอดทอง(END)                                          
  28     6132151028     นางสาวเบญจพร  พรมพา(END)                                          
  29     6132151029     นางสาวกมลชนก  ฉัตรเพ็ชร                                           
  30     6132151030     นางสาวอารยา  อยู่เย็น(END)                                          
  31     6132151031     นางสาวมาริษา  ภูแต้มนิล(END)                                          
  32     6132151032     นางสาวขวัญชนก  แสงสี(END)                                          
  33     6132151033     นางสาวจันทรัตน์  ทองไทย(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน