วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การจัดการทั่่วไป สบจ.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61321511     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางเพียงแข สุขพร้อม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132151001    นางสาวดารินทร์  บุตรโคตร(RTY)                                          
  2     6132151002    นางสาววิลัยลักษณ์  พรมจาด                                           
  3     6132151003    นางสาวนภัสสร  คงพิพัฒน์                                           
  4     6132151004    นางสาวจินดารัตน์  ข้องน้อย                                           
  5     6132151005    นางสาวอาทิตยา  กลิ่นกุหลาบ                                           
  6     6132151006    นางสาวชุติมา  กลิ่นนารีศรี                                           
  7     6132151007    นางสาวจุฑามาศ  ปัตสา                                           
  8     6132151008    นางสาวราตรีรัตน์  โพธิ์ดาษ                                           
  9     6132151009    นางสาวณัติณี  สาปาน                                           
  10     6132151010    นางสาวจุฑามาศ  กัลยา                                           
  11     6132151011    นางสาวกัณฐมณี  บุญเงิน                                           
  12     6132151012    นางสาวสุรินตา  คางดวง                                           
  13     6132151013    นางสาววรรณิสา  เกิดพิทักษ์                                           
  14     6132151014    นางสาวพรรณิภา  ล่ำข้อ                                           
  15     6132151015    นางสาวกัญญาณัฐ  ชุ่มมา                                           
  16     6132151016    นางสาวปริยากร  กสิโภชนา(RTY)                                          
  17     6132151017    นางสาวณัฏฐธิดา  มีนาค                                           
  18     6132151018    นางสาวศิริวรรณ  โห้วงศ์                                           
  19     6132151019    นางสาวธนัชชา  อินทพันธุ์                                           
  20     6132151020    นางสาวปภัสรา  กล่ำดี                                           
  21     6132151021    นางสาวปณิกกา  ดีรบรัมย์                                           
  22     6132151022    นางสาวพรพรรณ  มีทอง(RTY)                                          
  23     6132151023    นางสาวสุพัตรา  อินทโฉม                                           
  24     6132151024    นางสาวเบญจวรรณ  เปรมทอง                                           
  25     6132151025    นางสาวสุวรรณี  สุวรรณรัญ                                           
  26     6132151026    นางสาวอภิสรา  พ่วงกลัด                                           
  27     6132151027    นายอัครชัย  รอดทอง                                           
  28     6132151028    นางสาวเบญจพร  พรมพา                                           
  29     6132151029    นางสาวกมลชนก  ฉัตรเพ็ชร                                           
  30     6132151030    นางสาวอารยา  อยู่เย็น                                           
  31     6132151031    นางสาวมาริษา  ภูแต้มนิล                                           
  32     6132151032    นางสาวขวัญชนก  แสงสี                                           
  33     6132151033    นางสาวจันทรัตน์  ทองไทย                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน