วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/3ม.6     รหัสกลุ่ม 61320411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132041001     นางสาววิมุตา  อยู่สุข(END)                                          
  2     6132041002     นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองอ่ำ(END)                                          
  3     6132041003     นายพรรษกร  เลิศฤทธิขจร(END)                                          
  4     6132041004     นายชณานิน  กณาพันธุ์                                           
  5     6132041005     นางสาวกัญญาณี  อินทร์คง                                           
  6     6132041006     นายฉัฐวัฒน์  กิตติอมรพัฒน์(END)                                          
  7     6132041007     นายอัษฎายุธ  สกุลงาม                                           
  8     6132041008     นางสาวบุลภรณ์  มีเอี่ยม(END)                                          
  9     6132041009     นางสาวจันทรัตน์  เสาะเหม(END)                                          
  10     6132041010     นางสาวนันทิชา  วงษ์มณี                                           
  11     6132041011     นางสาวนนทชา  ภูสินคงธาวิน(RTY)                                          
  12     6132041012     นางสาวณัฐชา  จันทร์เรือง                                           
  13     6132041013     นางสาวจิณห์นิภา  น่วมอนงค์(END)                                          
  14     6132041014     นางสาวสุวิมล  สำราญจิตร(END)                                          
  15     6132041015     นางสาวธนิษฐา  กันทอง(END)                                          
  16     6132041016     นางสาวสุภาศิริ  คุ้มกอง                                           
  17     6132041017     นางสาวีนัส  เงินฉลาด(RTY)                                          
  18     6132041018     นางสาวภัศรา  ทดแทน(END)                                          
  19     6132041019     นางสาวสโรชา  อรรถเดชา(END)                                          
  20     6132041020     นางสาวพรชนก  มองทรัพย์                                           
  21     6132041021     นางสาวสโรชา  ศรีอุดร(RTY)                                          
  22     6132041022     นางสาวกัญญารัตน์  จอนพงษ์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน