วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/3ม.6     รหัสกลุ่ม 61320411     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวสมคิด ศิริพยัคฆ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132041001    นางสาววิมุตา  อยู่สุข                                           
  2     6132041002    นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองอ่ำ                                           
  3     6132041003    นายพรรษกร  เลิศฤทธิขจร                                           
  4     6132041004    นายชณานิน  กณาพันธุ์                                           
  5     6132041005    นางสาวกัญญาณี  อินทร์คง                                           
  6     6132041006    นายฉัฐวัฒน์  กิตติอมรพัฒน์                                           
  7     6132041007    นายอัษฎายุธ  สกุลงาม                                           
  8     6132041008    นางสาวบุลภรณ์  มีเอี่ยม                                           
  9     6132041009    นางสาวจันทรัตน์  เสาะเหม                                           
  10     6132041010    นางสาวนันทิชา  วงษ์มณี                                           
  11     6132041011    นางสาวนนทชา  ภูสินคงธาวิน(RTY)                                          
  12     6132041012    นางสาวณัฐชา  จันทร์เรือง                                           
  13     6132041013    นางสาวจิณห์นิภา  น่วมอนงค์                                           
  14     6132041014    นางสาวสุวิมล  สำราญจิตร                                           
  15     6132041015    นางสาวธนิษฐา  กันทอง                                           
  16     6132041016    นางสาวสุภาศิริ  คุ้มกอง                                           
  17     6132041017    นางสาวีนัส  เงินฉลาด(RTY)                                          
  18     6132041018    นางสาวภัศรา  ทดแทน                                           
  19     6132041019    นางสาวสโรชา  อรรถเดชา                                           
  20     6132041020    นางสาวพรชนก  มองทรัพย์                                           
  21     6132041021    นางสาวสโรชา  ศรีอุดร(RTY)                                          
  22     6132041022    นางสาวกัญญารัตน์  จอนพงษ์                                           
                                                      
                                                      



ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน