วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สบค.2/1     รหัสกลุ่ม 61320401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวประยงค์ ไม้หอม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132040001    นายสินธุชัย  จันทนรัตน์                                           
  2     6132040002    นางสาวพูริตรา  ดวงจินดา                                           
  3     6132040003    นางสาวปนัดดา  บึงอ้อ                                           
  4     6132040004    นางสาวชนนิกานต์  ไทยสุริยะ                                           
  5     6132040005    นายธนาตย์  อ่อนศรี                                           
  6     6132040006    นางสาวปิ่นสุดา  แก้วจีน                                           
  7     6132040007    นางสาวอมรรัตน์  พุ่มจำปา                                           
  8     6132040008    นางสาวนริศรา  ศรีมะปรางค์                                           
  9     6132040009    นางสาววิภาวี  พักผ่อน                                           
  10     6132040010    นางสาววิลาวัณย์  มั่นจันทร์                                           
  11     6132040011    นางสาวสิริกร  โทสันทัด                                           
  12     6132040012    นางสาวอนงค์นาฏ  โกทัน                                           
  13     6132040013    นายอนพัทย์  จันทราช                                           
  14     6132040014    นางสาวสิริกร  ม้วนหนู(RTY)                                          
  15     6132040015    นายณัฐพงษ์  วงษ์เลิศ                                           
  16     6132040016    นายพีระพัฒน์  พุ่มโพธิ์                                           
  17     6132040017    นายสหศวรรษ  ชานก                                           
  18     6132040018    นายธาเทพ  ป้อมชัย(RTY)                                          
  19     6132040019    นายกลวัชร  พวงมาลา                                           
  20     6132040020    นายพงศพล  อินทอง                                           
  21     6132040021    นางสาวกรกนก  เรืองภู่(EXT)                                          
  22     6132040022    นางสาวปราถนา  อังกุลดี(RTY)                                          
  23     6132040023    นางสาวปุญญิศา  มณฑา                                           
  24     6132040024    นางสาวอมรรัตน์  นิตระ                                           
  25     6132040025    นางสาวทัดพิชา  ดีภู่                                           
  26     6132040026    นางสาวกัญธิมา  วงหาแทน                                           
  27     6132040027    นางสาวทิวาพร  ดาวทอง(RTY)                                          
  28     6132040028    นางสาวรุ่งทิวา  อินพญา(RTY)                                          
  29     6132040029    นางสาวสาลินี  ผลดี                                           
  30     6132040030    นางสาวณัฐนันท์  วิสาคาม                                           
  31     6132040031    นางสาวนพรัตน์  อาสา(RTY)                                          
  32     6132040032    นางสาวอารยา  ขวัญเถื่อน                                           
  33     6132040033    นางสาวณัฐพร  นิ่มนวล                                           
  34     6132040034    นางสาวชัชชญา  ฤทธิ์กล้า                                           
  35     6132040035    นางสาวเมธปรียา  โพธิพูล                                           
  36     6132040036    นางสาวไพลิน  กันแคล้ว                                           
  37     6132040037    นางสาวชลยา  ดีวัน                                           
  38     6132040038    นายวันเฉลิม  แก้วสิงห์                                           
  39     6132040040    นางสาวอมรรัตน์  อยู่โทน                                           
  40     6132040041    นางสาวศาวิกา  ฉ่ำช้าง                                           
  41     6132040042    นางสาวธญานี  เทพพันธุ์                                           
  42     6132040043    นายณัฐวัฒน์  สำอางค์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน