วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด สบต.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61320211     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวมัทนา ฉัตรอนันต์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132021001     นางสาวอารียา  บรรลือศิลป์                                           
  2     6132021002     นายชวนากร  ปัญญาพร(EXT)                                          
  3     6132021003     นางสาวจารุวรรณ  อินทร์มณี(END)                                          
  4     6132021004     นางสาวภาพิมล  รื่นรมย์                                           
  5     6132021005     นางสาวชรินทร์ทิพย์  อู่ชม(END)                                          
  6     6132021006     นางสาวมัสยา  เผือกยอด(END)                                          
  7     6132021007     นางสาวพัชรภรณ์  มารศรี                                           
  8     6132021008     นางสาวศศิประภา  อิมแตง(END)                                          
  9     6132021009     นางสาวสุณีรัตน์  แก้วศรี(RTY)                                          
  10     6132021010     นางสาวนิพารัตน์  รอดนวล(END)                                          
  11     6132021011     นางสาวอริสรา  สุขนาม(END)                                          
  12     6132021012     นางสาวสิริวิมล  สกุลเกียรติก้อง(END)                                          
  13     6132021013     นางสาวสุพัทรา  เล็กแข็ง                                           
  14     6132021014     นายชลัมพล  รอดนวล(END)                                          
  15     6132021015     นายพัชรพงษ์  เอี่ยมโพธิ์(END)                                          
  16     6132021016     นางสาวณัฐวรรณ  กรัดกระยาง(END)                                          
  17     6132021017     นางสาวกมลชนก  ทัศมาลี                                           
  18     6132021018     นางสาวชนิตา  เอี่ยมถ้วย(END)                                          
  19     6132021019     นางสาวณัฐวรรณ  ช้างจันทร์(END)                                          
  20     6132021020     นางสาวสมหญิง  ตะเภาทอง(RTY)                                          
  21     6132021021     นางสาวช่อฤทัย  ใจเย็น                                           
  22     6132021022     นางสาวฐิรกาญดา  จากโพชน์(END)                                          
  23     6132021023     นางสาวอภิญญรัตน์  อินทสิทธิ์(END)                                          
  24     6132021024     นางสาววรางคณา  กันแคล้ว(END)                                          
  25     6132021025     นางสาวน้ำค้าง  สุวรรณไทย(END)                                          
  26     6132021026     นางสาวทิพย์เกษร  หอมชะเอม(END)                                          
  27     6132021027     นางสาวศศินา  ฮวบสวรรค์(END)                                          
  28     6132021028     นางสาวถาวรีย์  กองยอด(END)                                          
  29     6132021029     นางสาวอัจฉราพร  อินทร์เสวก(END)                                          
  30     6132021030     นางสาวธีริศรา  คำสี(END)                                          
  31     6132021031     นางสาวพิกุล  อ่อนเลิศ(END)                                          
  32     6132021032     นางสาวชลลดา  เขียนหริ่ง(END)                                          
  33     6132021033     นางสาวนุชวรา  ม่วงมา(RTY)                                          
  34     6132021035     นางสาวจิราภา  เสืออินทร์(END)                                          
  35     6132021037     นางสาวฐณิชา  รอดพุ่ม                                           
  36     6132021038     นางสาวสัชฌกร  รอดย้อย(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน