วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี สบบ.2/1     รหัสกลุ่ม 61320101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวพนิตนาฏ อัครมณี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6132010001     นางสาวณัฐญา  บัวเฉียง(END)                                          
  2     6132010002     นางสาวภัทราพร  เหมะ(END)                                          
  3     6132010003     นางสาวกัญญาณัฐ  สุดเวหา                                           
  4     6132010004     นางสาวศุภนิดา  จิตตวิมล(END)                                          
  5     6132010005     นางสาวดวงฤทัย  วงเอี่ยม(EXT)                                          
  6     6132010006     นางสาวธัญชนก  จันทร์หอม(END)                                          
  7     6132010007     นางสาวพิธามญช์  สงล่า(END)                                          
  8     6132010008     นางสาวรังสิมา  หอมสมบัติ(END)                                          
  9     6132010009     นางสาวอายริยา  บุตรดี(END)                                          
  10     6132010010     นางสาวเวธกา  หิรัญพงษ์(END)                                          
  11     6132010011     นางสาววรัญญา  พวงแย้ม(END)                                          
  12     6132010012     นางสาวอุษา  ศรีชัย(END)                                          
  13     6132010013     นางสาวปณิกกา  ปั้นแก้ว                                           
  14     6132010014     นางสาวณัฐนันท์  สินสม(END)                                          
  15     6132010015     นางสาวนันทินี  หร่ายเนียม(END)                                          
  16     6132010016     นางสาววรัชณ์  แจ่มทรัพย์ไพศาล(END)                                          
  17     6132010017     นางสาวทิติภา  ทองนุ้ย(END)                                          
  18     6132010018     นางสาวพัชราภรณ์  คดดี(END)                                          
  19     6132010019     นางสาวสิตานันท์  สุ่มพ่วง(END)                                          
  20     6132010020     นางสาวกนกวรรณ  ชัยสีหา(END)                                          
  21     6132010021     นางสาวรดา  แพงเรือน(END)                                          
  22     6132010022     นางสาวศศิธร  เหล่าเขตต์กิจ(END)                                          
  23     6132010023     นางสาวณัฐวรรณ  สุขสร้อย(END)                                          
  24     6132010024     นางสาวอรวรรยา  อนุสี                                           
  25     6132010025     นางสาวโสภณัฐ  โพธิ์กุล(END)                                          
  26     6132010026     นางสาวบุญยานุช  ใจแสน(END)                                          
  27     6132010027     นางสาวณัฎฐา  ยันสาด(END)                                          
  28     6132010028     นางสาวปัทมพร  พลายเปีย(END)                                          
  29     6132010029     นางสาวรัชนีกร  สัพโส(END)                                          
  30     6132010030     นางสาวพรพรรณ  พ่อขันชาย                                           
  31     6132010031     นางสาวสุดารัตน์  ยอดดำเนิน(END)                                          
  32     6132010032     นางสาวชุติมา  คงพิพัฒน์                                           
  33     6132010033     นางสาวจิราภรณ์  น้อยนาง(EXT)                                          
  34     6132010034     นางสาวธีรรัตน์  หอมหวล                                           
  35     6132010035     นางสาวชนนิกานต์  ศรีงาม                                           
  36     6132010036     นางสาวชลลดา  จันทร์กระจ่าง(END)                                          
  37     6132010037     นางสาวกนกพิชญ์  เพิ่มผ่องสี(END)                                          
  38     6132010038     นางสาวหทัยรัตน์  อุ่นน้อย(END)                                          
  39     6132010039     นางสาวสุภาภรณ์  ทดแทน(END)                                          
  40     6132010040     นางสาวอรัญญา  องอาจ(END)                                          
  41     6132010041     นางสาวพัชรา  แสงอุ่น                                           
  42     6132010042     นางสาวทองสร้อย  ชุ่มมา                                           
  43     6132010043     นางสาวพัชราภร  ทองนุ้ย(END)                                          
  44     6132010044     นางสาวกรกนก  โพธิ์ขวัญ                                           
  45     6132010045     นางสาวจิราภรณ์  ขำคำ                                           
  46     6132010046     นางสาวรักษิณา  จันทร์เรือง(RTY)                                          
  47     6132010047     นางสาวจุฑารัตน์  อ่วมมั่น                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน