วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.2/2ม.     รหัสกลุ่ม 61312812     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131281021    นายกิตติพัฒน์  เหมือนวงค์(RTY)                                          
  2     6131281022    นายวรากร  ไชยเทพ(EXT)                                          
  3     6131281023    นางสาวจีราวรรณ  โพธิ์บ่าย                                           
  4     6131281024    นายธนินทร์  พิทักษ์พูลศิลป์                                           
  5     6131281025    นายพงษ์ปกรณ์  ทิพวารี                                           
  6     6131281026    นางสาววัชรินทร์  จันทรเสนา                                           
  7     6131281027    นายภาณุพงษ์  อนุศาสนนันทน์(RTY)                                          
  8     6131281028    นายกฤตภาส  วงษ์จันนา(RTY)                                          
  9     6131281029    นายสกล  ลีกุด                                           
  10     6131281030    นายพงศธร  ภู่งาม                                           
  11     6131281031    นายภาณุพงศ์  เกียรติชูศักดิ์(EXT)                                          
  12     6131281032    นายวราวิชญ์  บุญเสริม(RTY)                                          
  13     6131281033    นางสาวดวงกมล  ชื่นนิ่ม(EXT)                                          
  14     6131281034    นายพัสดี  แก้วอินทร์                                           
  15     6131281035    นางสาวจิตติมา  ทองอินทร์                                           
  16     6131281036    นายชัยพัฒน์  เรืองมาลัย                                           
  17     6131281037    นางสาวอมรรัตน์  นาคะ(EXT)                                          
  18     6131281038    นางสาวพรสวรรค์  สุวินท์(RTY)                                          
  19     6131281039    นายบรรณสรณ์  มากุล(EXT)                                          
  20     6131281040    นายวชิรวิทย์  สายแก้ว(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน