วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอค.2/1ม.     รหัสกลุ่ม 61312811     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายศักดิ์ดา ฉ่ำช้างทอง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131281001     นายศรัณญ์  กันถาด(END)                                          
  2     6131281002     นายวุฒินันท์  ปานแก้ว(END)                                          
  3     6131281003     นายธนภูมิ  แสนพันธุ์(END)                                          
  4     6131281004     นายบุณยกฤต  รอดลี(END)                                          
  5     6131281005     นายธนโชติ  ท้วมลำยอง(END)                                          
  6     6131281006     นายกรกฤษณ์  มาภักดี                                           
  7     6131281007     นายอภิเษก  เจียวัฒนะ(END)                                          
  8     6131281009     นางสาววาสิตา  พุ่มพวง(RTY)                                          
  9     6131281010     นางสาวจินดารัตน์  คงสมบูรณ์(END)                                          
  10     6131281011     นายธนพัฒน์  งามสง่า(EXT)                                          
  11     6131281012     นายธนากร  แถมสุข(END)                                          
  12     6131281013     นายเกียรติศักดิ์  ท่องแจ้ง(END)                                          
  13     6131281014     นางสาวอนัญญา  ชูติวัตร์(END)                                          
  14     6131281015     นางสาวฤทัยรัตน์  พุฒแย้ม(END)                                          
  15     6131281016     นางสาวประภัสสร  เครื่องเนียม(END)                                          
  16     6131281017     นายณัฐวัฒน์  พิมพาภรณ์(END)                                          
  17     6131281018     นายชุติศรณ์  สุวรรณสนธิ์(END)                                          
  18     6131281019     นางสาวศศิประภา  สิงห์ดี(END)                                          
  19     6131281020     นางสาวกวินธิดา  ทองดี(END)                                          
  20     6131281021     นายกิตติพัฒน์  เหมือนวงค์(RTY)                                          
  21     6131281023     นางสาวจีราวรรณ  โพธิ์บ่าย                                           
  22     6131281024     นายธนินทร์  พิทักษ์พูลศิลป์                                           
  23     6131281025     นายพงษ์ปกรณ์  ทิพวารี                                           
  24     6131281026     นางสาววัชรินทร์  จันทรเสนา                                           
  25     6131281028     นายกฤตภาส  วงษ์จันนา(RTY)                                          
  26     6131281029     นายสกล  ลีกุด(END)                                          
  27     6131281030     นายพงศธร  ภู่งาม(END)                                          
  28     6131281032     นายวราวิชญ์  บุญเสริม(RTY)                                          
  29     6131281034     นายพัสดี  แก้วอินทร์(END)                                          
  30     6131281035     นางสาวจิตติมา  ทองอินทร์(END)                                          
  31     6131281036     นายชัยพัฒน์  เรืองมาลัย(END)                                          
  32     6131281038     นางสาวพรสวรรค์  สุวินท์(RTY)                                          
  33     6131281040     นายวชิรวิทย์  สายแก้ว(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน