วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุุตสาหกรรม สอท.2/3ม.6     รหัสกลุ่ม 61311113     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายเสรี ฤทธิ์กล้า    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131111037     นางสาวฐิติวรดา  บัวเถื่อน                                           
  2     6131111041     นายศราวุธ  ต่ายจิต                                           
  3     6131111043     นายอภิชัย  ขาวจันทร์                                           
  4     6131111044     นายธัญพิสิษฐ  กำเพชร(END)                                          
  5     6131111045     นายทนงศักดิ์  พึ่งน่วม(RTY)                                          
  6     6131111046     นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรธรรมชาติ(RTY)                                          
  7     6131111047     นางสาวอัญชลี  จำนงค์ไวย(END)                                          
  8     6131111048     นางสาวฉันทนีย์  ประจง                                           
  9     6131111049     นายวิทวัส  เม่นสาคร                                           
  10     6131111050     นายวนัชพร  แก้วมณี                                           
  11     6131111051     นายสุวัจจนา  พรายสี(END)                                          
  12     6131111052     นายวรเมธ  สุขมานพ                                           
  13     6131111053     นายธรรมนูญ  ศรีจันทร์                                           
  14     6131111054     นางสาวนัชชา  เขม่นจันทร์                                           
  15     6131111056     นางสาวกมลวรรณ  เกิดจันทร์                                           
  16     6131111057     นางสาวสวรรคพธู  จันทร์สำเภา(END)                                          
  17     6131111058     นายภควันต์  ใจห้าว                                           
  18     6131111059     นายธนดล  ขวัญเผือก                                           
  19     6131111060     นายรัตนชัย  คงพิพัฒน์                                           
  20     6131111064     นายธีรภัทร  มาตอุดม                                           
  21     6131111075     นายตรีภพ  คำหอม                                           
  22     6131111076     นายวรุตน์  แฮสิงห์                                           
  23     6131111078     นายธีรยุทธ  วินิจ                                           
  24     6131111080     นายนฤนาท  ปาเจริญ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน