วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคอุุตสาหกรรม สอท.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61311111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายณัฐวุฒิ กองคูณ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131111001     นางสาวรุ่งนภา  โนรี(END)                                          
  2     6131111002     นางสาวสิริยากร  เกตุสัตถา(RTY)                                          
  3     6131111003     นางสาวขนิษฐา  งามขำ(RTY)                                          
  4     6131111004     นางสาวนภัสสร  วรสีนา(END)                                          
  5     6131111005     นายอัศนี  จันทร์โพธิ์                                           
  6     6131111006     นางสาวบุษรารัตน์  สังเกตุใจ(END)                                          
  7     6131111007     นายพัสกร  มะณีกุล                                           
  8     6131111008     นายวรชัย  เฉลิมสาร(END)                                          
  9     6131111009     นายวรายุทธ  บัวแก้ว                                           
  10     6131111010     นายศรัณย์  มีสวัสดิ์(END)                                          
  11     6131111011     นายณัฐภูมิ  อัมพสุวรรณ์                                           
  12     6131111012     นายรัฐนนท์  ยอดดำเนิน                                           
  13     6131111013     นายจิรายุ  ยอดดำเนิน                                           
  14     6131111014     นายสาธิต  โพธิ์กลีบ(RTY)                                          
  15     6131111015     นายวิทยา  ช่วยประดิษฐ์(RTY)                                          
  16     6131111016     นายธนัฐพล  สดับจิตร(RTY)                                          
  17     6131111017     นายภาสุทัศน์  ด้วงน้อย                                           
  18     6131111018     นายธนาธิป  ปานดวงแก้ว(RTY)                                          
  19     6131111019     นายพงศ์พัฒน์  สุวรรณคำ                                           
  20     6131111020     นายกฤษฎา  พึ่งจันทร์                                           
  21     6131111062     นางสาวบุษกร  ยิ้มภูผา(END)                                          
  22     6131111063     นายอรรถกร  จุ้ยแจ้ง                                           
  23     6131111065     นางสาวฐิติกา  แก้วกล่ำ                                           
  24     6131111066     นายรัศชานนท์  อินทร์เทียม(END)                                          
  25     6131111067     นายกฤติที  มีมา(END)                                          
  26     6131111068     นายอดิศักดิ์  คำสุข                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน