วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง สอก.2/2ม.6     รหัสกลุ่ม 61310612     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวศศิวิภา พีระพันธ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131061021     นางสาวต้องตา  เผือกเพ็ง(RTY)                                          
  2     6131061022     นายเฉลิมเกียรติ  ชินบุตร(END)                                          
  3     6131061023     นายจิรายุ  ถึงกลาง                                           
  4     6131061024     นางสาวธัญธร  สีตะระโส(END)                                          
  5     6131061025     นางสาวกรรณภรณ์  ทัพมงคล(END)                                          
  6     6131061026     นางสาววรุณรินทร์  จันทมงคล(END)                                          
  7     6131061027     นางสาวปนัดดา  พูลมี                                           
  8     6131061028     นายอาทิตย์  น้ำทองดี                                           
  9     6131061029     นายอิทธิพัทธ์  แก่นจันทร์(END)                                          
  10     6131061030     นายปภินวิช  ผลมี                                           
  11     6131061031     นางสาวชนัฎฏา  เอมหงษ์                                           
  12     6131061032     นางสาวอรอุมา  กลิ่นกระจาย(RTY)                                          
  13     6131061033     นางสาวลลิตา  จันมาก                                           
  14     6131061034     นางสาวณัฐกาญจน์  โม่ทิม(END)                                          
  15     6131061035     นายวัชรากร  ดีกัง(END)                                          
  16     6131061037     นายอัจฉริยะ  อยู่เจริญ                                           
  17     6131061038     นายนพรัตน์  อุทัยกาล(RTY)                                          
  18     6131061040     นางสาวกฤติยาณี  มณีไสย                                           
  19     6131061042     นายปฏิเวธ  ยิ้มอิ่ม                                           
  20     6131061044     นายราชพฤกษ์  เขียวผึ้ง(EXT)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน