วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง สอก.2/2ม.6     รหัสกลุ่ม 61310612     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวศศิวิภา พีระพันธ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131061021    นางสาวต้องตา  เผือกเพ็ง(RTY)                                          
  2     6131061022    นายเฉลิมเกียรติ  ชินบุตร                                           
  3     6131061023    นายจิรายุ  ถึงกลาง                                           
  4     6131061024    นางสาวธัญธร  สีตะระโส                                           
  5     6131061025    นางสาวกรรณภรณ์  ทัพมงคล                                           
  6     6131061026    นางสาววรุณรินทร์  จันทมงคล                                           
  7     6131061027    นางสาวปนัดดา  พูลมี                                           
  8     6131061028    นายอาทิตย์  น้ำทองดี                                           
  9     6131061029    นายอิทธิพัทธ์  แก่นจันทร์                                           
  10     6131061030    นายปภินวิช  ผลมี                                           
  11     6131061031    นางสาวชนัฎฏา  เอมหงษ์                                           
  12     6131061032    นางสาวอรอุมา  กลิ่นกระจาย(RTY)                                          
  13     6131061033    นางสาวลลิตา  จันมาก                                           
  14     6131061034    นางสาวณัฐกาญจน์  โม่ทิม                                           
  15     6131061035    นายวัชรากร  ดีกัง                                           
  16     6131061036    นายสุรเดช  ตุ้มหอม(RTY)                                          
  17     6131061037    นายอัจฉริยะ  อยู่เจริญ                                           
  18     6131061038    นายนพรัตน์  อุทัยกาล(RTY)                                          
  19     6131061039    นายภาณุพงศ์  จารุรัตน์พิทักษ์(RTY)                                          
  20     6131061040    นางสาวกฤติยาณี  มณีไสย                                           
  21     6131061042    นายปฏิเวธ  ยิ้มอิ่ม                                           
  22     6131061044    นายราชพฤกษ์  เขียวผึ้ง(EXT)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน