วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง สอก.2/1ม.6     รหัสกลุ่ม 61310611     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายปริญญา จงธรรม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131061001     นายติณห์  อินโท(END)                                          
  2     6131061002     นายสิรวิชญ์  ไกรสมัคร                                           
  3     6131061003     นายทศวรรษ  กลอยกลาย(RTY)                                          
  4     6131061004     นายวีรภัทร  ตะเภาลอย                                           
  5     6131061005     นายสหัสวรรษ  ศรีสุคนธ์ตรัง                                           
  6     6131061006     นายณัฐพัชร์  สังข์ประเสริฐ                                           
  7     6131061007     นายณัฐพล  เทียนทอง(END)                                          
  8     6131061008     นายมนตรี  สะใบบาง(RTY)                                          
  9     6131061009     นางสาวงามสิน  ม่วงงาม(END)                                          
  10     6131061010     นางสาววรีรัตน์  คำเกิด(END)                                          
  11     6131061011     นางสาวจริยาพร  สินธุ์ชัย(END)                                          
  12     6131061012     นางสาวเนาวรัตน์  บัวใย(END)                                          
  13     6131061013     นายดนุพล  ปาราวัตร                                           
  14     6131061014     นายธนสิน  ม่วงงาม                                           
  15     6131061015     นายนภนต์  ขาวจุ้ย                                           
  16     6131061016     นายจิรายุส  คุ้มสิน(END)                                          
  17     6131061017     นายเทวินทร์  นารอด(EXT)                                          
  18     6131061018     นายวรพรต  ไผ่สม(END)                                          
  19     6131061019     นายบัญญวัต  เนียมทอง(END)                                          
  20     6131061020     นายวรัญญู  ปานเจริญ                                           
  21     6131061041     นายกฤษฎา  มากรุง(END)                                          
  22     6131061043     นายนนทชัย  มั่นปาน(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน