วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สออ.2/1     รหัสกลุ่ม 61310501     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธนูศักดิ์ อรุณไพร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131050001     นายวรรษกร  ผ่องแผ้ว(END)                                          
  2     6131050002     นายชาตกานต์  โบสถ์แก้ว(END)                                          
  3     6131050003     นายนพดล  กันแคล้ว(END)                                          
  4     6131050004     นางสาวกุลธิดา  บุญเลิศ(END)                                          
  5     6131050005     นายวีรภัทร  ทรัพย์อินทร์(END)                                          
  6     6131050006     นายธนวัฒน์  บุญชื่น(END)                                          
  7     6131050007     นายวัชรินทร์  เกื้อสกุล(END)                                          
  8     6131050008     นายภควัต  ภู่ขาว(END)                                          
  9     6131050009     นายธำมรงค์  เทียนชัย(END)                                          
  10     6131050010     นางสาวโสรยา  เฉน(END)                                          
  11     6131050011     นางสาวพรพรรณ  ขุนอาจ(END)                                          
  12     6131050012     นางสาวสุพิชชา  แก่นจันทร์(END)                                          
  13     6131050013     นายวัศพล  จันใด(END)                                          
  14     6131050014     นายวรัชยา  จิตหาญ(END)                                          
  15     6131050015     นายประจักษ์  ล้ำเลิศ(END)                                          
  16     6131050016     นายพัฒนายุ  หอมมาลัย(END)                                          
  17     6131050017     นายณัฐพล  โพธิ์ทอง(END)                                          
  18     6131050018     นายวรพรต  สุภาคม(END)                                          
  19     6131050019     นายธนภาคย์  ศิริพันธ์(END)                                          
  20     6131050020     นายสิทธิชัย  มงคลเมฆ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน