วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สออ.2/1     รหัสกลุ่ม 61310501     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธนูศักดิ์ อรุณไพร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131050001    นายวรรษกร  ผ่องแผ้ว                                           
  2     6131050002    นายชาตกานต์  โบสถ์แก้ว                                           
  3     6131050003    นายนพดล  กันแคล้ว                                           
  4     6131050004    นางสาวกุลธิดา  บุญเลิศ                                           
  5     6131050005    นายวีรภัทร  ทรัพย์อินทร์                                           
  6     6131050006    นายธนวัฒน์  บุญชื่น                                           
  7     6131050007    นายวัชรินทร์  เกื้อสกุล                                           
  8     6131050008    นายภควัต  ภู่ขาว                                           
  9     6131050009    นายธำมรงค์  เทียนชัย                                           
  10     6131050010    นางสาวโสรยา  เฉน                                           
  11     6131050011    นางสาวพรพรรณ  ขุนอาจ                                           
  12     6131050012    นางสาวสุพิชชา  แก่นจันทร์                                           
  13     6131050013    นายวัศพล  จันใด                                           
  14     6131050014    นายวรัชยา  จิตหาญ                                           
  15     6131050015    นายประจักษ์  ล้ำเลิศ                                           
  16     6131050016    นายพัฒนายุ  หอมมาลัย                                           
  17     6131050017    นายณัฐพล  โพธิ์ทอง                                           
  18     6131050018    นายวรพรต  สุภาคม                                           
  19     6131050019    นายธนภาคย์  ศิริพันธ์                                           
  20     6131050020    นายสิทธิชัย  มงคลเมฆ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน