วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคการผลิต สอผ.2/5ม.6     รหัสกลุ่ม 61310211     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายชัยวัฒน์ บุญดี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131021501    นายอมรเทพ  ใจแสน                                           
  2     6131021502    นายไกรวิชญ์  ภู่ศิริ                                           
  3     6131021503    นายพิพัฒน์  สายขุน                                           
  4     6131021504    นายนภัทร  ม่วงรอด                                           
  5     6131021505    นายจิรวัฒน์  ทุมมา                                           
  6     6131021506    นายพิพัฒน์  อิ่มเพ็ง                                           
  7     6131021507    นายสิทธา  ยี่สาคร                                           
  8     6131021508    นางสาวศรัญญา  อยู่เขียว                                           
  9     6131021509    นายภคพล  กาญจนไพบูลย์(EXT)                                          
  10     6131021510    นายสันติ  พึ่งตระกูล                                           
  11     6131021511    นายวีรวัฒน์  ชุ่มกมล                                           
  12     6131021512    นายอำนาจศักดิ์  มาท้วม                                           
  13     6131021513    นายณัฐนนท์  แนวพนา                                           
  14     6131021514    นายอนุพนธ์  เมืองนิล                                           
  15     6131021515    นายชนายุทธ  วังนาทัน                                           
  16     6131021516    นายธีรภัทร  ปรีชาจารย์                                           
  17     6131021517    นายสาธิต  มากุล                                           
  18     6131021518    นายนฤพล  ทิณพงษ์                                           
  19     6131021519    นายปฏิพัทธ์  คล้ามเคลือ                                           
  20     6131021520    นายจิรายุ  นาคมะณี                                           
  21     6131021541    นายพิพัฒน์  เมาะราศรี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน