วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคการผลิต สอผ.2/4     รหัสกลุ่ม 61310204     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวทวีสุข สอนน้อย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131020521     นายวัชรากร  สำแดงเดช                                           
  2     6131020522     นายนวัตกรณ์  โรจน์แสงแก้ว                                           
  3     6131020523     นายกฤษณ์  สนธิโพธิ์(END)                                          
  4     6131020524     นายวีระชัย  มิ่งสอน(END)                                          
  5     6131020525     นายณัฐวุฒิ  หังษา                                           
  6     6131020526     นายภาณุ  หิรัญสิทธิ์(END)                                          
  7     6131020527     นายฐนกร  แจ้งเมือง(END)                                          
  8     6131020528     นายนาควัฒน์  สงใย(END)                                          
  9     6131020529     นายพัณกร  ทับเรือง(END)                                          
  10     6131020530     นายอัษฎาวุธ  รอดสำเภา                                           
  11     6131020531     นายนันทกร  เมฆพัฒน์(RTY)                                          
  12     6131020532     นายเจษฎา  ชาตะรูปะ                                           
  13     6131020533     นายวงศกร  รอดจู                                           
  14     6131020534     นายมนัญชัย  จันทร์งาม                                           
  15     6131020536     นายสุรดิษ  หนูฉ่ำ                                           
  16     6131020537     นายรพี  แสงภู่(RTY)                                          
  17     6131020538     นายฉัตตฤิณร์  มาเกิด                                           
  18     6131020539     นายสุพัฒ  เปรมปรี                                           
  19     6131020540     นายกิตติพงษ์  น้อยนิ่ม(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน