วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคการผลิต สอผ.2/3     รหัสกลุ่ม 61310203     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131020501     นางสาวจันทวรรณ  มาแก้ว                                           
  2     6131020502     นายอิศรา  เทศธรรม                                           
  3     6131020503     นายชญานนท์  สมคร(END)                                          
  4     6131020504     นายอนุชา  คำฝอย                                           
  5     6131020505     นายสิรวิชญ์  ปรุงสุข(END)                                          
  6     6131020506     นายวรายุ  ปิ่นวิเศษ(END)                                          
  7     6131020507     นายคุณากร  แฟงฟ้อย(RTY)                                          
  8     6131020508     นายชัชชานนท์  อ่อนก้อน(END)                                          
  9     6131020509     นายปฎิพล  ยวงเงิน                                           
  10     6131020510     นายณัฐพงษ์  ปล้องเช้า(END)                                          
  11     6131020511     นายบวรภัค  บุญมา(END)                                          
  12     6131020512     นายธนวัฒน์  สว่างแสง(RTY)                                          
  13     6131020513     นายณัฐพงษ์  จุ้ยกระยาง(END)                                          
  14     6131020514     นายจักรกฤษฎ์  รอบรู้(RTY)                                          
  15     6131020515     นายพิทวัส  ดาวสุข(RTY)                                          
  16     6131020516     นายจิตรภานุ  กันเเคล้ว(END)                                          
  17     6131020517     นายณัฐดนัย  พุมอรุณ(RTY)                                          
  18     6131020518     นางสาวอังคณา  เหาะสูงเนิน(RTY)                                          
  19     6131020519     นายธนวัฒน์  จันทราช                                           
  20     6131020520     นายพิษณุ  แก้วชัย(RTY)                                          
  21     6131020541     นายภาณุวัฒน์  จันทร์กระแจะ(END)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน