วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคการผลิต สอผ.2/3     รหัสกลุ่ม 61310203     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายอดิศร เปลี่ยนดิษฐ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131020501    นางสาวจันทวรรณ  มาแก้ว                                           
  2     6131020502    นายอิศรา  เทศธรรม                                           
  3     6131020503    นายชญานนท์  สมคร                                           
  4     6131020504    นายอนุชา  คำฝอย                                           
  5     6131020505    นายสิรวิชญ์  ปรุงสุข                                           
  6     6131020506    นายวรายุ  ปิ่นวิเศษ                                           
  7     6131020507    นายคุณากร  แฟงฟ้อย(RTY)                                          
  8     6131020508    นายชัชชานนท์  อ่อนก้อน                                           
  9     6131020509    นายปฎิพล  ยวงเงิน                                           
  10     6131020510    นายณัฐพงษ์  ปล้องเช้า                                           
  11     6131020511    นายบวรภัค  บุญมา                                           
  12     6131020512    นายธนวัฒน์  สว่างแสง(RTY)                                          
  13     6131020513    นายณัฐพงษ์  จุ้ยกระยาง                                           
  14     6131020514    นายจักรกฤษฎ์  รอบรู้(RTY)                                          
  15     6131020515    นายพิทวัส  ดาวสุข(RTY)                                          
  16     6131020516    นายจิตรภานุ  กันเเคล้ว                                           
  17     6131020517    นายณัฐดนัย  พุมอรุณ(RTY)                                          
  18     6131020518    นางสาวอังคณา  เหาะสูงเนิน(RTY)                                          
  19     6131020519    นายธนวัฒน์  จันทราช                                           
  20     6131020520    นายพิษณุ  แก้วชัย(RTY)                                          
  21     6131020541    นายภาณุวัฒน์  จันทร์กระแจะ                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน