วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/5ม.6     รหัสกลุ่ม 61310111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสนธยา เสื้อน้อย    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131011001    นายประวิทย์  มณฑา                                           
  2     6131011002    นายชวนากร  นิลแสง                                           
  3     6131011003    นายสายฝน  นาประเสริฐ                                           
  4     6131011004    นายธัญพิสิฐ  ไม้ตะเภา                                           
  5     6131011005    นายณัฐพล  ดียิ่ง(RTY)                                          
  6     6131011006    นายศิวกร  มีโพธิ์                                           
  7     6131011007    นายอนุภาพ  นาคทรัพย์                                           
  8     6131011008    นายรัฐธรรมนูญ  จุ้ยแจ้ง                                           
  9     6131011009    นายชรินสา  สุขเสงี่ยม(RTY)                                          
  10     6131011010    นายวีรภัทร  ครุธฉ่ำ                                           
  11     6131011011    นายสถิระ  เสือสกุล                                           
  12     6131011012    นายธนาธร  ฤทธิ์เดช                                           
  13     6131011013    นายกฤษฎา  เปียน้อย                                           
  14     6131011014    นายวงศกร  บวบทอง(RTY)                                          
  15     6131011015    นายอนาวิล  คนเที่ยง                                           
  16     6131011016    นายปฏิพัทธ์  อินทร์สุ่ม(RTY)                                          
  17     6131011017    นางสาวเพชรดา  ปานน้อย                                           
  18     6131011018    นายวัศพล  ชูเชี่ยน                                           
  19     6131011019    นายจรัญ  พุ่มพุทรา                                           
  20     6131011020    นายวิศรุต  นาคสังข์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน