วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/1     รหัสกลุ่ม 61310101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายกวีศักดิ์ แป้นขาว    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131010001     นายปัญจพล  ศิลาโชติ                                           
  2     6131010003     นายอนันต์  เทศสมัญ(RTY)                                          
  3     6131010004     นายวัชรากร  โพธิ์ขอม                                           
  4     6131010005     นายธิติ  อินสว่าง                                           
  5     6131010006     นายทวิชัย  ศึกษากิจ                                           
  6     6131010007     นายธีรพงศ์  เทศพูล                                           
  7     6131010008     นายณัฐพงศ์  พฤกษมาศ(END)                                          
  8     6131010009     นายเกษมสันต์  ทองใบ                                           
  9     6131010010     นายศุภสิทธิ์  โมราสูงเนิน(END)                                          
  10     6131010011     นายภาณุวัฒน์  วิงวอน(EXT)                                          
  11     6131010012     นายวชิรวิทย์  ด้วงช้าง                                           
  12     6131010013     นายภาณุพงศ์  คงเข็ม(RTY)                                          
  13     6131010014     นายจิตวัต  อินทร์ประดิษฐ์                                           
  14     6131010015     นายพรพิพัฒน์  มากุล(END)                                          
  15     6131010016     นายอัครชัย  โพธิ์ภู่(END)                                          
  16     6131010017     นายธนภัทร  แสงโค(END)                                          
  17     6131010018     นายวีรภัทร  ทิมมา                                           
  18     6131010019     นายลักษณ์ทยา  ทิมบุตร(END)                                          
  19     6131010020     นายศุภกร  อยู่โต(END)                                          
  20     6131010042     นายวรายุทธ  กุหลาบขาว                                           
  21     6131010060     นายวรพล  เเขกอ้น                                           
  22     6131010061     นายกิตติศักดิ์  หร่ายซี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน