วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา เทคนิคเครื่องกล สอย.2/1     รหัสกลุ่ม 61310101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายกวีศักดิ์ แป้นขาว    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6131010001    นายปัญจพล  ศิลาโชติ                                           
  2     6131010003    นายอนันต์  เทศสมัญ(RTY)                                          
  3     6131010004    นายวัชรากร  โพธิ์ขอม                                           
  4     6131010005    นายธิติ  อินสว่าง                                           
  5     6131010006    นายทวิชัย  ศึกษากิจ                                           
  6     6131010007    นายธีรพงศ์  เทศพูล                                           
  7     6131010008    นายณัฐพงศ์  พฤกษมาศ                                           
  8     6131010009    นายเกษมสันต์  ทองใบ                                           
  9     6131010010    นายศุภสิทธิ์  โมราสูงเนิน                                           
  10     6131010011    นายภาณุวัฒน์  วิงวอน(EXT)                                          
  11     6131010012    นายวชิรวิทย์  ด้วงช้าง                                           
  12     6131010013    นายภาณุพงศ์  คงเข็ม(RTY)                                          
  13     6131010014    นายจิตวัต  อินทร์ประดิษฐ์                                           
  14     6131010015    นายพรพิพัฒน์  มากุล                                           
  15     6131010016    นายอัครชัย  โพธิ์ภู่                                           
  16     6131010017    นายธนภัทร  แสงโค                                           
  17     6131010018    นายวีรภัทร  ทิมมา                                           
  18     6131010019    นายลักษณ์ทยา  ทิมบุตร                                           
  19     6131010020    นายศุภกร  อยู่โต                                           
  20     6131010042    นายวรายุทธ  กุหลาบขาว                                           
  21     6131010060    นายวรพล  เเขกอ้น                                           
  22     6131010061    นายกิตติศักดิ์  หร่ายซี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน