วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.3/2     รหัสกลุ่ม 61240402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวกาญจนา มะเส็ง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6124040021     นายรัชนาท  คำเอม(EXT)                                          
  2     6124040022     นางสาววันชนก  เกิดศักดิ์(RTY)                                          
  3     6124040027     นางสาวสรวงสุดา  กุมสติ(RTY)                                          
  4     6124040031     นายธเณศ  นาคสถิตย์(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน