วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.2/2     รหัสกลุ่ม 61240402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวกาญจนา มะเส็ง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6124040021    นายรัชนาท  คำเอม(EXT)                                          
  2     6124040022    นางสาววันชนก  เกิดศักดิ์(RTY)                                          
  3     6124040027    นางสาวสรวงสุดา  กุมสติ(RTY)                                          
  4     6124040031    นายธเณศ  นาคสถิตย์(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน