วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา อาหารและโภชนาการ คอ.3/1     รหัสกลุ่ม 61240401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวกาญจนา มะเส็ง    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6124040001     นางสาวณกมล  ภู่ยอดยิ่ง                                           
  2     6124040002     นางสาวศิรินภา  บุญชื่น                                           
  3     6124040003     นางสาวสมัชญา  คำเอม(EXT)                                          
  4     6124040004     นายเพิ่มพูล  น้อยสุ่ม                                           
  5     6124040005     นางสาวณัฐฎา  วิชาชัย                                           
  6     6124040006     นางสาววิสสุตา  เตลัมพุสุทธิ์                                           
  7     6124040007     นางสาวสุภาวิตา  จันทร์เกษร                                           
  8     6124040008     นางสาวศิริรัตน์  ทาปนทัน                                           
  9     6124040009     นางสาวธนัชพร  แพรดำ                                           
  10     6124040010     นายณัฐภัทร  อินทร์ศรี(RTY)                                          
  11     6124040011     นางสาวรัชดา  คำมี(RTY)                                          
  12     6124040012     นางสาวสุพิดี  พุ่มอรุณ                                           
  13     6124040013     นางสาวแก้วพิลาส  ม่วงยา                                           
  14     6124040014     นางสาวสุธาทิพย์  บำรุงอินทร์                                           
  15     6124040015     นางสาววิชญาพร  มณฑา                                           
  16     6124040016     นางสาวนิชา  บุญช่วย                                           
  17     6124040017     นายณัฐพล  วงษ์วานิช                                           
  18     6124040018     นางสาวจัสมิน  อินทะจันทร์(RTY)                                          
  19     6124040019     นายนนธวัฒน์  โพธิ์ขอม(RTY)                                          
  20     6124040020     นายอดิเทพ  อ่องสะอาด                                           
  21     6124040023     นางสาวชุติมา  ช้างสัมฤทธิ์                                           
  22     6124040024     นางสาวญานิกา  พูลเสนาะ                                           
  23     6124040025     นางสาวนภัสสร  พุ่มเงิน                                           
  24     6124040026     นางสาวสุปาณี  เงาไพร                                           
  25     6124040028     นางสาวสิริกร  อยู่สำลี                                           
  26     6124040029     นางสาวสมัชญา  หงีจร                                           
  27     6124040030     นายจักรพันธ์  พูลเกษม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน