วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.2/3     รหัสกลุ่ม 61220403     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางนันท์นภัส บุญเพ็ญ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122040081    นายพลวัฒน์  นิยมดี                                           
  2     6122040082    นางสาวเอวิตา  คำแสง(EXT)                                          
  3     6122040083    นางสาวภัสสร  ฉิมเกิด                                           
  4     6122040084    นางสาวสุพรรษา  ดวงจันทร์(RTY)                                          
  5     6122040085    นายภัคพล  ศรีพันธุ์(RTY)                                          
  6     6122040086    นางสาววันทนีย์  เอี่ยมจิตร์                                           
  7     6122040087    นางสาวธัญวรัตน์  ชาหอม                                           
  8     6122040088    นางสาวนวรัตน์  แสงประชุม                                           
  9     6122040089    นางสาวทิพวรรณ  พูลสมบัติ                                           
  10     6122040090    นางสาวสิราวรรณ  อ่อนช้าง(RTY)                                          
  11     6122040091    นางสาวชมพูนุช  บุญใบ                                           
  12     6122040092    นางสาวสิวพร  รังพงษ์                                           
  13     6122040093    นางสาวศิลารัตน์  ไชยเฉลิม                                           
  14     6122040094    นางสาวภัทราดา  กางกอน(RTY)                                          
  15     6122040095    นางสาวบงกชพร  โท้โพธิ์ศรี                                           
  16     6122040096    นางสาววารุณี  อ่อนบุตร                                           
  17     6122040097    นายทอมสันต์  โฉมแก้ว                                           
  18     6122040099    นางสาวปนัดดา  สงสกุล                                           
  19     6122040100    นางสาวทิตยา  พวกคง                                           
  20     6122040101    นายพงษ์ประพันธ์  จันลาวงศ์                                           
  21     6122040102    นางสาวกฤตยา  เสมสมาน                                           
  22     6122040103    นายปฏิพล  รุ่งกลิ่น                                           
  23     6122040104    นางสาวเบญญา  อินทวงค์(RTY)                                          
  24     6122040105    นายประชัญ  เวสประชุม                                           
  25     6122040106    นางสาวสุกัญญา  ม่วงเรือง                                           
  26     6122040107    นางสาวชญานิษฐ์  บุญแพ                                           
  27     6122040108    นางสาวกาญจนา  จันสุด                                           
  28     6122040109    นายปณัฐ  สวัสดิ์ภิญโญ                                           
  29     6122040110    นางสาวชัญญา  ชูศรี                                           
  30     6122040111    นางสาวภูริชญา  เกิดอินทร์(RTY)                                          
  31     6122040112    นางสาวนววรรณ  สีมันตะ(RTY)                                          
  32     6122040113    นางสาวคุณิตา  บุญชัง                                           
  33     6122040114    นายศรุต  บุญธรรม                                           
  34     6122040115    นางสาวรติรัตน์  มั่นคง                                           
  35     6122040116    นางสาวณัฐวรรณ  ดีสม                                           
  36     6122040117    นางสาวกาญจนา  แพเถื่อน                                           
  37     6122040118    นายสุธิพงษ์  สะลามล                                           
  38     6122040119    นางสาววรัญญา  เอมอุท้ย(RTY)                                          
  39     6122040120    นางสาวกาญจนา  บุญทา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน