วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.2/2     รหัสกลุ่ม 61220402     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางปิยะนุช เวชประสิทธิ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122040041    นางสาวบัวชมพู  มาลาแวจันทร์                                           
  2     6122040042    นางสาวฉัตรโมรีย์  กลิ่นเทียน                                           
  3     6122040043    นายธีรภัทร  เกตุบัว                                           
  4     6122040044    นางสาวอาทิตยา  แย้มเลี้ยง                                           
  5     6122040045    นางสาวยศวดี  ด่านอุดม                                           
  6     6122040046    นางสาวอัยดา  รักเสนาะ                                           
  7     6122040047    นางสาวนิษฐารัตน์  รอดนวล                                           
  8     6122040048    นางสาวธัญญารัตน์  หริ่งรอด                                           
  9     6122040049    นางสาวนิรชา  โพธิ์กลอง                                           
  10     6122040050    นางสาวสุภาวดี  ทดแทน                                           
  11     6122040051    นางสาวบุญญิสา  บุญธรรม                                           
  12     6122040052    นางสาวธันยกร  มีนิล                                           
  13     6122040053    นางสาวเจนจิรา  สกุลงาม                                           
  14     6122040054    นางสาวธัญภัทร์  มณฑา                                           
  15     6122040055    นางสาวกนกพรรณ  ศรีรัตน์                                           
  16     6122040056    นางสาวเรืองรอง  บุตสะพรม                                           
  17     6122040057    นางสาวปนัดดา  คุ้มพัก                                           
  18     6122040058    นางสาวศิรารัตน์  แก่นสี                                           
  19     6122040059    นางสาวนันทิกานต์  วงษ์คำ                                           
  20     6122040060    นางสาวสุพัตรา  ทองคำ                                           
  21     6122040061    นางสาวพัชรพร  ชายะกูล                                           
  22     6122040062    นางสาวสโรธินี  ขอใบกลาง                                           
  23     6122040063    นางสาวธัญจิรา  ปั้นนิ่ม(RTY)                                          
  24     6122040064    นางสาวปวัณรัตน์  จิตสัมฤทธิ์ผล                                           
  25     6122040065    นางสาวนภาพร  เครื่องเนียม(RTY)                                          
  26     6122040066    นางสาวจันทรัตน์  ทองมาก                                           
  27     6122040067    นางสาวชนิกานต์  สังคีต                                           
  28     6122040068    นางสาวศิริลักษณ์  คำแผง                                           
  29     6122040069    นางสาวปวีณ์ธิดา  ทองคำ                                           
  30     6122040070    นางสาววรกานต์  ดีประดิษฐ์                                           
  31     6122040071    นางสาวพรรณิภา  อินทรกำแหง(RTY)                                          
  32     6122040072    นางสาวศิริลักษณ์  มีมาก(RTY)                                          
  33     6122040073    นางสาวจีรนันท์  เกิดลิบ                                           
  34     6122040074    นางสาวสุธีมนต์  จีนโฉม                                           
  35     6122040075    นางสาวเรณุกา  ศรีสอาด                                           
  36     6122040076    นางสาวศิริลักษณ์  นาคตรง                                           
  37     6122040077    นางสาวสหฤทัย  อยู่เล่ห์(RTY)                                          
  38     6122040078    นางสาวณัฐวิภา  ขำรักษา                                           
  39     6122040079    นางสาวนฤมล  พุฒเเย้ม                                           
  40     6122040080    นางสาวภาพิมล  สวงมูล                                           
  41     6122040122    นางสาวสุภาภรณ์  โพธิ์ทองคำ(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน