วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คธ.3/1     รหัสกลุ่ม 61220401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางณทิพรดา เขตต์นคร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122040001     นางสาวพัชรพร  บุญเรือง                                           
  2     6122040002     นางสาวอาธิตญา  เศิกศิริ                                           
  3     6122040003     นางสาวเวธกา  เสือทัพ                                           
  4     6122040004     นางสาวศิริวรรณ  เทศผล                                           
  5     6122040005     นางสาวสุภัค  แก้วสุข                                           
  6     6122040006     นางสาววรวรรณ  อิ่มวุฒิกุล                                           
  7     6122040007     นางสาวกัลยรัตน์  อ่อนนวล                                           
  8     6122040008     นายธนกร  ชมรัตน์                                           
  9     6122040009     นายชนัตร  เขียวบัว(RTY)                                          
  10     6122040010     นางสาวรังสิมา  ฤทธิ์กล้า                                           
  11     6122040011     นางสาวณัฐชยา  รอดภัย                                           
  12     6122040012     นางสาวแพรวา  ถังทอง                                           
  13     6122040013     นางสาวฐิตาภรณ์  คล้ายภมร                                           
  14     6122040014     นายธวาทิต  ไตรรงค์                                           
  15     6122040015     นางสาวปวันรัตน์  เพ็ชรักษ์                                           
  16     6122040016     นางสาวอาภาสิทธิ์  สุมาลี                                           
  17     6122040017     นางสาวธิตินันท์  อินม่วง                                           
  18     6122040018     นางสาวบุษรา  ปุ่มเป้า(RTY)                                          
  19     6122040019     นางสาวปาลิตา  พลับยิ้ม                                           
  20     6122040020     นางสาวนัยนา  สีอ่วม                                           
  21     6122040021     นางสาวชุติมา  แก้วกำเนิด                                           
  22     6122040022     นางสาวพรรณิษา  สิงห์เถื่อน                                           
  23     6122040023     นางสาวณัฐธิดา  สุศีลสัมพันธ์                                           
  24     6122040024     นางสาวพัชราภา  จันทร์เลิศ                                           
  25     6122040025     นายนภัส  เข็มทอง                                           
  26     6122040026     นางสาวจริญญา  ชูเลิศ                                           
  27     6122040027     นายอริยวัชย์  วิริยะประเสริฐ                                           
  28     6122040028     นางสาวนันทินี  น้อยโต(RTY)                                          
  29     6122040029     นางสาวจิรวรรณ  นาคโพธิ์                                           
  30     6122040030     นางสาวหนึ่งฤทัย  เถิ่งเฟื่อง                                           
  31     6122040031     นางสาวอุมาพร  เรืองทัพ                                           
  32     6122040032     นางสาววิสสุตา  น่วมภักดี                                           
  33     6122040033     นางสาวอัจฉรา  นาคงาม                                           
  34     6122040034     นางสาวธีรกานต์  จันทรขันตี                                           
  35     6122040035     นายนัทธพงษ์  เสือพัด                                           
  36     6122040036     นางสาวกมลวรรณ  อมราสิงห์                                           
  37     6122040037     นายธนพล  ลุนรา                                           
  38     6122040038     นายเมธา  วัฒธรรม                                           
  39     6122040039     นางสาวรตนพร  เพิ่มอำนาจ                                           
  40     6122040040     นายเขตฐพล  การสมพรต(EXT)                                          
  41     6122040121     นายธเนศ  ดีพร้อม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน