วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การเลขานุการ ลข.2/1     รหัสกลุ่ม 61220301     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวธนพร ชินพงษ์    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122030001    นางสาวปาณิศา  ปั้นเกิด                                           
  2     6122030002    นางสาวพรธิรา  ลอยบรรดิษ                                           
  3     6122030003    นางสาวจีราภา  ค้อมทอง                                           
  4     6122030004    นายวิทยากร  ดีสงวน(RTY)                                          
  5     6122030005    นางสาวอารียา  เงินแจ่ม                                           
  6     6122030006    นางสาวนันทิวา  เกิดแก้ว                                           
  7     6122030007    นางสาวรัตนาพร  แก้วฝ่าย                                           
  8     6122030008    นางสาวศรัญญา  พรมมา                                           
  9     6122030009    นางสาวภัครกุล  สิงห์ลอ                                           
  10     6122030010    นางสาวศรารัตน์  อุ่นเสนีย์                                           
  11     6122030011    นางสาวมนัญญา  สุนทรพฤกษ์                                           
  12     6122030012    นางสาวสาธิดานันท์  พูลสวัสดิ์                                           
  13     6122030013    นางสาวเนตรสุริยา  สวยทรัพย์                                           
  14     6122030014    นางสาวศุภวรรณ  สุขะโต(RTY)                                          
  15     6122030015    นางสาววิไลวรรณ  พันระแหง                                           
  16     6122030016    นางสาวกมลเนตร  สิงห์หร่าย                                           
  17     6122030017    นางสาวสุพรรณษา  โยธาภักดี                                           
  18     6122030018    นางสาวกนกพร  คุ้มสวาท                                           
  19     6122030019    นางสาวชนาพร  คำภิราพงษ์                                           
  20     6122030020    นางสาวณัฐนรี  ชนิตราพงศ์                                           
  21     6122030021    นางสาวธัญจิรา  อ่อนสกุล(RTY)                                          
  22     6122030022    นางสาวรุ่งทิวา  นุพันธ์สิทธิ์                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน