วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การตลาด กต.2/1     รหัสกลุ่ม 61220201     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวนิดา ศรีภักดี    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122020001    นางสาวพัชรพร  สิงห์แสวง(RTY)                                          
  2     6122020002    นางสาวกัญญารัตน์  เพ็งคล้าย                                           
  3     6122020003    นางสาวพรทิพา  เกตุศรี(RTY)                                          
  4     6122020004    นางสาวกฤติมา  ฤทธิ์น้อย(RTY)                                          
  5     6122020005    นางสาวจุฑามณี  คงดี                                           
  6     6122020006    นางสาวสิราวรรณ  อ้นทองพิน                                           
  7     6122020007    นางสาวพรนภา  ศรีถัทธ์                                           
  8     6122020008    นางสาวจิราพร  นิ่มนวน(RTY)                                          
  9     6122020009    นางสาวสุชัญญา  ปรางทับทิม                                           
  10     6122020010    นางสาวกัญญารัตน์  บุญรอด                                           
  11     6122020011    นางสาวอรนุช  สีโห่(RTY)                                          
  12     6122020012    นางสาวลดาวัลย์  สิงห์ภู่                                           
  13     6122020013    นางสาวชลธณา  ชิวหา                                           
  14     6122020014    นางสาววลัยลักษณ์  ขันทอง                                           
  15     6122020015    นายธีรภัทร  นุ่มวัด                                           
  16     6122020016    นางสาวกาญจนา  คำแผง(RTY)                                          
  17     6122020017    นางสาวฐิติชญา  บุญลือ                                           
  18     6122020018    นางสาวปลื้มใจ  พักแพรก                                           
  19     6122020019    นางสาวขวัญแก้ว  นัยเนตร                                           
  20     6122020020    นางสาวชลดา  คิดดี                                           
  21     6122020021    นางสาวสุพิสา  พุ่มอรุณ                                           
  22     6122020022    นางสาวอลิศา  ข้องนอก(RTY)                                          
  23     6122020023    นายณัฐพงศ์  พูลเพิ่ม                                           
  24     6122020024    นางสาวอาทิตยา  เรืองเมือง                                           
  25     6122020025    นางสาวธิดารัตน์  มาโต                                           
  26     6122020026    นางสาววิฬาร์  ยิ่งยวด                                           
  27     6122020027    นางสาวภคกุล  พูลวิจารณ์                                           
  28     6122020028    นางสาวกัญญรัตน์  โพธิพันธ์                                           
  29     6122020029    นางสาวณัฐณิชา  รอดเหลือ(RTY)                                          
  30     6122020030    นางสาวสุปาณี  ประเสริฐ                                           
  31     6122020031    นางสาวมณีวรรณ  โพธิ์ทอง                                           
  32     6122020032    นางสาวปรานวาด  สุจริต                                           
  33     6122020033    นางสาวสุวรรณนภา  ปรอยกระโทก(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน