วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.2/2     รหัสกลุ่ม 61220102     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางนงคราญ ฉัตรธัญญกิจ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122010036    นางสาวชมพูนุช  กลับคุ้ม(EXT)                                          
  2     6122010037    นางสาวณัชชา  จันทร์เรือง                                           
  3     6122010038    นางสาวนงนภัส  เบ้าสุข                                           
  4     6122010039    นางสาวปิยะวรรณ  สุขชื่น                                           
  5     6122010041    นางสาวนภัสวรรณ  ภู่เปี่ยม                                           
  6     6122010042    นางสาวทักษพร  เพ็งสอน                                           
  7     6122010043    นางสาวเขมิกา  บุญครุฑ                                           
  8     6122010044    นางสาวรุ่งระวี  รอดกำเนิด                                           
  9     6122010045    นางสาววรรณทนีย์  จันทรหัส(RTY)                                          
  10     6122010046    นางสาวสุพัตรา  ชูศิลป์                                           
  11     6122010047    นางสาวรัมภ์รดา  มาก๋ง(RTY)                                          
  12     6122010048    นางสาวชนิดาภา  กลิ่นษร(RTY)                                          
  13     6122010049    นางสาวอาภาลักษณ์  ทองนุ้ย                                           
  14     6122010050    นางสาวปุณยนุช  พุ่มพวง(RTY)                                          
  15     6122010051    นางสาวกิตติยา  อุ่มอยู่                                           
  16     6122010052    นางสาวภัสสร  กลั่นคำ                                           
  17     6122010053    นางสาวณิชนันท์  ศรีเจริญ                                           
  18     6122010054    นางสาวสุธิตรา  รุ่งเรือง                                           
  19     6122010055    นางสาวกาญจนา  เล็กประเสริฐ                                           
  20     6122010056    นางสาวภัคจิรา  ปั้นเกิด                                           
  21     6122010057    นางสาวอินทิรา  ขาวแก้ว                                           
  22     6122010058    นางสาวพัชราภา  อะมุตะคุ                                           
  23     6122010059    นางสาวกรรณิการ์  เล้าวงศ์                                           
  24     6122010060    นางสาววรัญญา  อินอ่อน                                           
  25     6122010061    นางสาวสุจิรา  โตตะเภา(RTY)                                          
  26     6122010062    นางสาวณิธาภัทร  กอนไข่                                           
  27     6122010063    นางสาวภัทรานิษฐ์  เกษร(RTY)                                          
  28     6122010064    นางสาวศศธร  กลั่นคำ                                           
  29     6122010065    นางสาวธัญจิรา  ราชไรกิจ                                           
  30     6122010066    นางสาวเกตุแก้ว  โพธิ์เอี่ยม(RTY)                                          
  31     6122010067    นางสาวณัฐธิดา  ยี่โพธิ์(RTY)                                          
  32     6122010068    นายขจรศักดิ์  สังข์ธีรธิติ(EXT)                                          
  33     6122010069    นางสาวปิยพร  พึ่งเถื่อน(RTY)                                          
  34     6122010070    นางสาวฉัตรสุมน  เกยพยา                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน