วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา การบัญชี บช.3/1     รหัสกลุ่ม 61220101     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางสาวใกล้รุ่ง อุ่มอยู่    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6122010001     นางสาวมันทนา  ชลปรีชา                                           
  2     6122010002     นางสาวเพชรรัตน์ดา  ปะติตัง                                           
  3     6122010003     นางสาวธัญญารัตน์  เที่ยงอินทร์                                           
  4     6122010004     นางสาวลีลาวดี  เมล์พ่วง                                           
  5     6122010005     นางสาวบุษกร  ม่วงสกุล                                           
  6     6122010006     นายอนันตชิน  พรหมคล้าย                                           
  7     6122010007     นางสาวดรณีรัตน์  ทับบุรี                                           
  8     6122010008     นางสาวนัยณา  สิทธิกาล                                           
  9     6122010009     นางสาวศิวธิดา  นาคปั้น                                           
  10     6122010010     นางสาวรวิสรา  แจ้งดี                                           
  11     6122010011     นางสาวธดาภรณ์  ดีเจริญ                                           
  12     6122010012     นางสาวกนกพร  อิ่มมาก                                           
  13     6122010013     นางสาวภัศรา  จุติมา                                           
  14     6122010014     นางสาวจุฑามาศ  เชิดชู                                           
  15     6122010015     นางสาวจรรยา  ศรีจันทร์(RTY)                                          
  16     6122010016     นางสาวชลธิชา  ปันคำ                                           
  17     6122010017     นางสาวเบญญารัตน์  อาคม                                           
  18     6122010018     นางสาวปณาลี  กลิ่นจันทร์                                           
  19     6122010019     นายภัทรพงษ์  พิลา                                           
  20     6122010020     นางสาวสิริพร  บัวคำ                                           
  21     6122010021     นายคณิน  จันทร์เปล่ง                                           
  22     6122010022     นายวงศกร  จ่างผล                                           
  23     6122010023     นางสาวณัฐมนต์  บัวชื่น                                           
  24     6122010024     นายรังสิมันต์  ปิ่นทอง                                           
  25     6122010025     นายจิรวัฒน์  มากสิงห์                                           
  26     6122010026     นางสาววานิสลา  ปิ่นฉิม                                           
  27     6122010027     นางสาวกัญญาพัชร  คุ้มช้าง                                           
  28     6122010028     นางสาวสมหญิง  กลิ่นมาก                                           
  29     6122010029     นางสาวสิริกร  มีสุข                                           
  30     6122010030     นางสาวจันทนิภา  ยอดหนู                                           
  31     6122010031     นางสาวสุทธิดา  แดงแสง                                           
  32     6122010032     นางสาวพีรยา  สุขยิ้ม                                           
  33     6122010033     นางสาวชนัญชิดา  อินทาคม                                           
  34     6122010034     นางสาวสิริกร  ผาสุก                                           
  35     6122010035     นางสาวณัฏฐ์ทิตา  จีระหิรัญมณี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน