วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ชค.2/1     รหัสกลุ่ม 61212801     ชื่อครูที่ปรึกษา  นางวิไลวรรณ์ จันทร์จิตร    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121280001    นางสาววิภาดา  เดชมา                                           
  2     6121280002    นายจิรภัทร  แสงจันทร์                                           
  3     6121280003    นางสาวศศิธร  ศรีภักดี                                           
  4     6121280004    นางสาวศศิภา  คชรัตน์                                           
  5     6121280005    นายธนภัทร  แตงฉ่ำ                                           
  6     6121280006    นางสาวลาภินี  จี่มุข                                           
  7     6121280007    นายสุริยัน  พงษ์ยี่หวา                                           
  8     6121280008    นายธนไชย  โลกเลื่อง                                           
  9     6121280009    นายดำรงรัตน์  ปีมณี                                           
  10     6121280010    นางสาวธิติกา  ระลึก                                           
  11     6121280011    นางสาวคณาพร  ช้ำวอน                                           
  12     6121280012    นางสาวสุทธิดา  นารอด                                           
  13     6121280013    นางสาวปณิดา  กวางแก้ว                                           
  14     6121280014    นางสาวนารีรัตน์  อาจชัยชาญ                                           
  15     6121280015    นางสาวกาญจนาภรณ์  สถิตพงษา                                           
  16     6121280016    นายธนภัทร์  กองแก้ว                                           
  17     6121280017    นางสาววิชญาพร  สมบุตร                                           
  18     6121280018    นางสาวสุพรรษา  พูลเหลือ                                           
  19     6121280019    นางสาวแพรวพราว  พูลเจริญ                                           
  20     6121280020    นายคัมภร  ก๊กศรี                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน