วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.1/3     รหัสกลุ่ม 61211113     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายวรกร เวชประสิทธิ์ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121111041    นายจารุวัฒน์  สมศรี(RTY)                                          
  2     6121111042    นางสาววรวรรณ  ศรีนางแย้ม(RTY)                                          
  3     6121111043    นางสาวชุตินันท์  จันทร์สรณ์(RTY)                                          
  4     6121111044    นางสาวรักษมล  ธูปอ่อน(RTY)                                          
  5     6121111045    นางสาวพิชญ์สินี  ถามูลเลศ(RTY)                                          
  6     6121111046    นางสาวศุทธหทัย  แจ้งประดิษฐ์(RTY)                                          
  7     6121111049    นายอิสรา  เสชัง(RTY)                                          
  8     6121111057    นายณภัทร  กองแก้ว(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน