วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างซ่อมบำรุง ชซ.2/1     รหัสกลุ่ม 61211111     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายวรกร เวชประสิทธิ์ (ใหม่)    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121111001     นางสาวณัฐนิชา  วุ่นเหลี่ยม(RTY)                                          
  2     6121111002     นางสาวมะลิณี  ทองมัน                                           
  3     6121111003     นายสุวรรณเทพ  เฉยเกิด(RTY)                                          
  4     6121111004     นางสาวอัสนี  แจ้งนคร                                           
  5     6121111005     นายธีรโชติ  มาชื่น(RTY)                                          
  6     6121111006     นายภูมิพัฒน์  พุฒตาง                                           
  7     6121111007     นายณัฐพงค์  รอบรู้                                           
  8     6121111008     นายณัฐวุฒิ  รอบรู้                                           
  9     6121111009     นายอนุชา  เขียนจัตุรัส(RTY)                                          
  10     6121111011     นายรัตฐพล  ศรีรอด                                           
  11     6121111012     นางสาวรัตนาภรณ์  เอี่ยมจันทร์(RTY)                                          
  12     6121111013     นางสาววนิดา  วินิยม                                           
  13     6121111014     นายวีรภัทร  นองเนือง                                           
  14     6121111015     นางสาวศุภวรรณ  มนตรีโพธิ์                                           
  15     6121111016     นายลภัส  นัยเนตร(RTY)                                          
  16     6121111017     นางสาวอนัญญา  ช้ำเกตุ                                           
  17     6121111018     นางสาวจันทิมา  เปรมทอง                                           
  18     6121111019     นายภูริภัทร  ศรีทับทิม                                           
  19     6121111020     นางสาวสิราวรรณ  จันทร์พรม                                           
  20     6121111047     นางสาวมินทราวดี  บุตรวัด                                           
  21     6121111048     นางสาวสิริพร  สนธิใจ                                           
  22     6121111050     นางสาวกัลย์สุดา  ภู่สอน                                           
  23     6121111059     นายอนุชา  สินงาม(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน