วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง ชส.3/3     รหัสกลุ่ม 61210603     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายวิชัย สิงห์รอ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121060041     นางสาวกนกวรรณ  มีเย็น                                           
  2     6121060042     นางสาวปพิชญา  อั๋นพรามภ์                                           
  3     6121060043     นายพิเชฐ  หารประกาศ                                           
  4     6121060044     นายกรกช  สนิทชาติ                                           
  5     6121060045     นายธีรภัทร  ผิวขาว(EXT)                                          
  6     6121060046     นายภัทรพล  ฟักทอง                                           
  7     6121060047     นางสาวอัญชนา  โม่ทิม                                           
  8     6121060048     นายพรลภัส  ติยะศรี(RTY)                                          
  9     6121060049     นางสาวพัชรพร  แตงฉ่ำ                                           
  10     6121060050     นายภูรฤทธิ์  แตงฉ่ำ                                           
  11     6121060051     นายชนน  ทรงลำพึง                                           
  12     6121060052     นายนพเก้า  มั่นปาน                                           
  13     6121060053     นายสิงหราช  วรรณดี(RTY)                                          
  14     6121060054     นายชนภัทร  ชั่งแช่ม                                           
  15     6121060055     นายพุฒิภัค  สารฤทธิ์                                           
  16     6121060056     นางสาววิชญาพร  โฉมเชิด(EXT)                                          
  17     6121060058     นายจักรกฤษฏ์  ตี๋ชื่น                                           
  18     6121060059     นายกันต์ธีร์  สิ่งที่สุข                                           
  19     6121060060     นายชัยกาญน์  อ่อนเบา                                           
  20     6121060063     นายกิตติวินท์  คำเจียม                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน