วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.1/6     รหัสกลุ่ม 61210406     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสมโภชน์ ตามสายลม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121040101     นายธนชัย  ศรีแย้ม(RTY)                                          
  2     6121040102     นางสาวจอมขวัญ  ธรรมเจริญ(EXT)                                          
  3     6121040104     นางสาวธัญชนก  สอนเถื่อน(RTY)                                          
  4     6121040110     นางสาวศิริลักษณ์  อินสะละ(RTY)                                          
  5     6121040111     นายสิราภาส  แสงเคลือบ(RTY)                                          
  6     6121040113     นายณทวรรษ  จันทร์สม(RTY)                                          
  7     6121040115     นายนันทกร  มากสิงห์(RTY)                                          
  8     6121040116     นายศักดิ์สิทธิ์  จรรยา(RTY)                                          
  9     6121040117     นายศุภกร  สุทธิสอาด(RTY)                                          
  10     6121040118     นายธนภัทร  ลิ้มสุวรรณ(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน