วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.1/6     รหัสกลุ่ม 61210406     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายสมโภชน์ ตามสายลม    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121040101    นายธนชัย  ศรีแย้ม(RTY)                                          
  2     6121040102    นางสาวจอมขวัญ  ธรรมเจริญ(EXT)                                          
  3     6121040103    นางสาวสิริกร  รักบุญ(RTY)                                          
  4     6121040104    นางสาวธัญชนก  สอนเถื่อน(RTY)                                          
  5     6121040106    นายกิตติศักดิ์  จากโพชน์(RTY)                                          
  6     6121040110    นางสาวศิริลักษณ์  อินสะละ(RTY)                                          
  7     6121040111    นายสิราภาส  แสงเคลือบ(RTY)                                          
  8     6121040113    นายณทวรรษ  จันทร์สม(RTY)                                          
  9     6121040115    นายนันทกร  มากสิงห์(RTY)                                          
  10     6121040116    นายศักดิ์สิทธิ์  จรรยา(RTY)                                          
  11     6121040117    นายศุภกร  สุทธิสอาด(RTY)                                          
  12     6121040118    นายธนภัทร  ลิ้มสุวรรณ(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน