วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  2/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.3/1     รหัสกลุ่ม 61210401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธรรมนูญ บุญปราการ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121040001     นายจิตรเทพ  เหรียญทอง                                           
  2     6121040002     นายศรัณย์  ฟักขาว                                           
  3     6121040003     นางสาวฌัชชา  เมืองสุข(RTY)                                          
  4     6121040004     นายปารเมศ  ระหัด(RTY)                                          
  5     6121040005     นายภาคิน  พัดใหม่                                           
  6     6121040006     นายนิธิกร  สิงห์ทอง(RTY)                                          
  7     6121040007     นายเจษฏา  กล่ำถึก                                           
  8     6121040008     นางสาวสุกัญญา  เจียมจริต(RTY)                                          
  9     6121040009     นางสาวจินตนา  เจียมจริต(RTY)                                          
  10     6121040010     นางสาวสุธีรา  กงจันทร์                                           
  11     6121040011     นายนภดล  เปรมสังข์                                           
  12     6121040012     นายมงคล  สังข์ทอง(RTY)                                          
  13     6121040013     นายรชต  ธรรมเพียร                                           
  14     6121040014     นายจิรายุส  เหมือนฤทธิ์                                           
  15     6121040015     นายอัครชัย  ประสาทสิทธิ์                                           
  16     6121040016     นายกิตติศักดิ์  วอหล้า                                           
  17     6121040017     นายวทัญญู  พึ่งรูป                                           
  18     6121040018     นายรุ่งเรือง  สิงห์เรือง                                           
  19     6121040019     นายปารเมศ  คำวงษา                                           
  20     6121040020     นางสาวปนัสยา  คำเจียม                                           
  21     6121040081     นายพลวิทย์  ผิวเณร                                           
  22     6121040082     นายธีรภัทร  ทองปลาง                                           
  23     6121040085     นายวศิน  ธนกิจวิเศษสุทธิ์                                           
  24     6121040105     นายฐนกร  ประโยชน์งาม                                           
  25     6121040108     นายเจษฎา  เอกกุทัพ                                           
  26     6121040109     นายธนวัฒน์  สิงหา                                           
  27     6121040121     นายกิตตินันท์  เมืองสอาด                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน