วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง ชฟ.2/1     รหัสกลุ่ม 61210401     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายธรรมนูญ บุญปราการ    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121040001    นายจิตรเทพ  เหรียญทอง                                           
  2     6121040002    นายศรัณย์  ฟักขาว                                           
  3     6121040003    นางสาวฌัชชา  เมืองสุข(RTY)                                          
  4     6121040004    นายปารเมศ  ระหัด(RTY)                                          
  5     6121040005    นายภาคิน  พัดใหม่                                           
  6     6121040006    นายนิธิกร  สิงห์ทอง(RTY)                                          
  7     6121040007    นายเจษฏา  กล่ำถึก                                           
  8     6121040008    นางสาวสุกัญญา  เจียมจริต(RTY)                                          
  9     6121040009    นางสาวจินตนา  เจียมจริต(RTY)                                          
  10     6121040010    นางสาวสุธีรา  กงจันทร์(DRP)                                          
  11     6121040011    นายนภดล  เปรมสังข์                                           
  12     6121040012    นายมงคล  สังข์ทอง(RTY)                                          
  13     6121040013    นายรชต  ธรรมเพียร                                           
  14     6121040014    นายจิรายุส  เหมือนฤทธิ์                                           
  15     6121040015    นายอัครชัย  ประสาทสิทธิ์                                           
  16     6121040016    นายกิตติศักดิ์  วอหล้า                                           
  17     6121040017    นายวทัญญู  พึ่งรูป                                           
  18     6121040018    นายรุ่งเรือง  สิงห์เรือง                                           
  19     6121040019    นายปารเมศ  คำวงษา                                           
  20     6121040020    นางสาวปนัสยา  คำเจียม                                           
  21     6121040081    นายพลวิทย์  ผิวเณร                                           
  22     6121040082    นายธีรภัทร  ทองปลาง                                           
  23     6121040085    นายวศิน  ธนกิจวิเศษสุทธิ์                                           
  24     6121040105    นายฐนกร  ประโยชน์งาม                                           
  25     6121040108    นายเจษฎา  เอกกุทัพ                                           
  26     6121040109    นายธนวัฒน์  สิงหา                                           
  27     6121040121    นายกิตตินันท์  เมืองสอาด                                           
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน