วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา  1/2562

รหัสวิชา............................. ชื่อวิชา........................................................ ชื่อผู้สอน...................................................

แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน ชก.1/7     รหัสกลุ่ม 61210207     ชื่อครูที่ปรึกษา  นายประภาส ทาไล    

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1     6121020124    นายณัฐสิทธฺ์  กันแคล้ว(RTY)                                          
  2     6121020125    นายนัดถพล  ประเชิญสุข(RTY)                                          
  3     6121020135    นางสาววรรณภา  เปี่ยมน้อย(RTY)                                          
  4     6121020137    นายคุณานนต์  ตาแก้วน้อย(RTY)                                          
  5     6121020138    นายจิรภัทร  นิลรัตน์(RTY)                                          
                                                      
                                                      ลงชื่อ.........................................................ผู้สอน